Akvareller af Peder Ahrens

Ved siden af sit arbejde holder Peder Ahrens meget af at tegne og male, hvilket mest foregår om sommeren i det naturskønne område ved Odsherred. For Peder Ahrens er det forbundet med stor passion og ro, når han maler akvarel, og det er for ham i selve processen med de forskellige teknikker ”vådt i vådt” og med ”tørt og vådt”, at billedets poesi kommer til udtryk gennem farverne.

Peder Ahrens. “Sanserne udtrykkes i maleriet”

Peder Ahrens elsker at tage sit malegrej med ud i naturen og sætte sig med pensel, staffeli og maling, når han pludselig aner et motiv, han bliver fanget af og ønsker at dvæle ved. Det kan være alt lige fra et mageløst lys, der rammer skovbunden til en mindre detalje i en trætop. I øjeblikket sanses naturens dufte, lyde og den friske vind, som også kommer til udtryk i Peder Ahrens akvareller.

Andre gange, når malergrejet er blevet liggende derhjemme, tager Peder Ahrens et billede af et motiv, som han af den ene eller anden årsag ønsker at forevige. Når Peder Ahrens får fat i blok og pensel maler han ud fra billedet og giver fantasien udtryk i valg af farverne.

Lyset og farverne i Odsherred, synes Peder Ahrens, er særlig specielt ved netop dette sted, lige som han holder meget af landskabet der. Peder Ahrens trives i naturen og i den friske luft – et godt supplement til hverdagens gøremål i det storkøbenhavnske. Både naturen og roen i Odsherred giver Peder Ahrens inspirationen til sin akvarelmaling. Men derudover inspireres og påvirkes Peder Ahrens også af de mange kreative folk, der har deres virke i og nær Odsherred.

Flere kunsthåndværkere udbyder kurser og workshops indenfor hver deres kunstarter. I den forbindelse har Peder Ahrens bl.a. været på akvarelkursus hos kunstmaleren Flemming H. Et todages kursus hvor Peder Ahrens og andre akvarelmalere kom rundt omkring Rørvig og blev præsenteret for de mange smukke udsigter – udsigter der ivrigt kom til udtryk på blokken med et væld af flotte farver.

Peder Ahrens. “Når akvarel giver ro og velbehag”

Når Peder Ahrens udøver sin akvarelmaling og har stærkt fokus på malingen, kan han fornemme fremgangen i udøvelsen og ikke mindst den ro, der sænker sig. Peder Ahrens vil i den forbindelse helt klart anbefale andre at afprøve akvarelmaling netop på grund af den gode virkning og det afbræk, akvarelmaling kan fremkalde i en stressende hverdag.

Her på bloggen vil Peder Ahrens præsentere sine akvareller – uden filter og uden kritisk valg og fravalg af billeder. Det må være op til den enkelte besøgende her på bloggen at foretage valget om, hvorvidt et motiv er godt, hvordan det fortolkes eller frembringer en følelse.

Peder Ahrens byder velkommen og god fornøjelse.


Watercolours by Peder Ahrens

Alongside his work keeps Peder Ahrens lot of drawing and painting, which most take place in the summer in the scenic surroundings of Odsherred. For Peder Ahrens is associated with great passion and quiet when he paints watercolors, and it is for him in the actual process of the different techniques “wet on wet” and “dry and wet”, that image poetry is expressed through colors.

Peder Ahrens “The senses are expressed in the painting”

Peder Ahrens love to take his paint tools out in nature and sit by brush, easel and paint when he suddenly sense a motive, he gets caught and want to dwell on. It can be anything from a marvelous light that falls on the forest floor for a minor detail in a treetop. Currently sensed nature’s scents, sounds and the fresh wind, which is also reflected in Peder Ahrens watercolors.

Other times when painting gear has been left at home, taking Peder Ahrens an image of a subject that he, for one reason or another want to perpetuate. When Peder Ahrens get hold of the block and brush he paints out of the picture and gives the imagination reflected in the choice of colors.

The light and colors in Odsherred seems Peder Ahrens, is particularly special about this particular place, just as he is very fond of the countryside there. Peder Ahrens thrive in the wild and in the fresh air – a good addition to everyday activities in Greater Copenhagen. Both the nature and tranquility of Odsherred gives Peder Ahrens inspiration for his watercolor painting. But additionally inspired and influenced Peder Ahrens also of the many creative people who have their operations in and near Odsherred.

Several artists offer courses and workshops in their respective arts. In this context, Peder Ahrens include been on watercolor course with the painter Flemming H. A two-day course where Peder Ahrens and other watercolor painters came around Rørvig and was presented to the many beautiful prospects – prospects who eagerly expressed on the block with a multitude of colors.

Peder Ahrens “Watercolor gives peace and well-being”

When Peder Ahrens exercises his watercolor painting and has a strong focus on the paint, he can feel the improvement in the performance and not least the calm that descends. Peder Ahrens In this connection definitely recommend others to try watercolor painting just because of the good effect and upset watercolor paint can cause a stressful day.

Here on the blog will Peder Ahrens presenting his watercolors – without a filter and critical selection and deselection of images. It is up to the individual visitor here on the blog to make the choice as to whether a subject is good, how it interpreted or produces a feeling.

Peder Ahrens welcome and enjoy.