Den grafiske streg – CV

fb625c98-5905-427e-b215-15b9106534f0

 

Peder Ahrens grafiske karriere i streg

Peder Ahrens har siden 1983 til 2011 arbejdet som grafiker og projektkoordinator i den grafiske, reklamebranche.

Peder Ahrens har beskæftiget sig med design og layout, samt illustrationsopgaver, billedmanipulation og scanning af billeder til videre bearbejdning.

Peder Ahrens har arbejdet med alle slags produktioner til det trykte medie fra annoncer til store katalog- og magasinproduktioner og senere med hjemmesider.

 • En dygtig IT-vandt fagmand, som er rutineret i Adobe-pakken på PC og Mac
 • En kreativ, fleksibel, analytisk og konceptuel stærk grafiker
 • En stærk udviklet æstetisk sans, overholder deadlines og har overblik.
 • Serviceminded og sætter ærekært kunden i centrum
 • Mestrer at formidle kreative idéer til kunder og samarbejdspartnere
 • En energisk, perfektionistisk og humørfyldt kollega, som ikke frygter udfordringer, når kreativitet og nytænkning sættes på prøve
 • En grafisk ”problemknuser” og ”afslutter”, som har erfaring fra alle aspekter i grafisk produktion

Her giver Peder Ahrens et overblik:

1983 – 1984: EFG basisår – Grafisk linje. Roskilde Tekniske Skole

På Teknisk Skole i Roskilde på den grafiske linje blev Peder Ahrens introduceret og bekendt med flere forskellige discipliner, så som bogbind, fagfoto, reprofoto, reprokopi, typografi og trykteknik.

1984 – 1987: Læretid som Reprofotograf hos Cromoscan – Køhn Group A/S

I 1984 startede Peder Ahrens i lære som reprofotograf hos sin læremester Per Køhn i hans repro-virksomhed. Her var Peder Ahrens i lære i 3 år.

Her lærte Peder Ahrens det grafiske håndværk og særligt følgende discipliner:

 • Scanning af farve- og sort-hvid billeder samt illustrationer
 • Billedbehandling, layout og montage af forskellige publikationer

1987 – 1988: Udlært reprofotograf hos Cromoscan – Køhn Group A/S

Efter endt læretid fortsatte Peder Ahrens hos Køhn Group som udlært reprofotograf et års tid.
Peder Ahrens arbejde bestod her med:

 • Ansvar for egne produktioner
 • Scanning af farve- og sort-hvid billeder samt illustrationer
 • Arbejde på dataanlæg med billedbehandling, layout og montage af forskellige publikationer

1988 – 1993: Reprofotograf og grafisk tilrettelægger hos Multiscan A/S

I 1988 begyndte Peder Ahrens at arbejde i repro-virksomheden Multiscan i Albertslund, der ejes af Erik Pedersen. Her kom Peder Ahrens hurtigt i gang med at lære nye kunder at kende og fik flere opgaver i produktionen med mere ansvar.

Peder Ahrens arbejde bestod her med:

 • Scanning af farve- og sort-hvid billeder samt illustrationer
 • Billedbehandling og layout og montage af forskellige publikationer
 • Tilrettelægge arbejdsopgaver for hans kollegaer i produktionen
 • Medansvarlig i forhold til opstarten af Multiscans nye afdeling Multiteam i Herstedvang med implementering af ny teknologi med elektronisk grafisk produktion på dataanlægget Cromacom, med følgende opgaver:
 • Arbejde på dataanlæg med billedbehandling, layout og montage af forskellige publikationer i bl.a. Photoshop
 • Tilrettelægning af produktionen og databehandling

1993 – 1996: Projektkoordinator, Vedel Reproduktion A/S

I 1993 blev Peder Ahrens headhuntet til repro-virksomheden Vedel Reproduktion, som er ejet af Arly Vedel.
Her fik Peder Ahrens ansvar som projektkoordinator med fokus på at tilrettelægge den grafiske produktion.
Vedel Reproduktion er iso-certificeret, så her var der er en masse spændende tiltag med at overholde de stillede iso-standarder i hele det grafiske produktions flow.
Peder Ahrens blev her introduceret til virksomhedens kunder fra reklamebranchen, og fik stor kontakt flade til en del af de store og kendte reklamebureauer, så som BBDO, Y&R, Ted Bates, Saatchi & Saatchi m.fl.

Peder Ahrens’ ansvarsområder:

 • Procesansvarlig for tilrettelæggelse af produktionsplaner og opgaver ved produktion
 • Ansvarlig på interne projekter indenfor journalisering og kodificering
 • Vedligeholdelse af databaser på superbruger niveau
 • Koordinering af opgaver til grafikere i samarbejde med produktionsledere
 • Opstartsmøder med kunder og briefing undervejs i forbindelse med produktionen

1996 – 2003: Grafiker, SP3 A/S

I 1996 blev Peder Ahrens tilbudt en stilling som grafiker i den nyetablerede virksomhed SP3, der var ejet af Bjørn Andersson – en energisk iværksætter og en dygtig købmand i branchen. Virksomheden har i mange år gennemlevet en rivende vækst, og har udviklet mange gode tiltag.
Kunderne, som Peder Ahrens fik bekendtskab med, var primært store kæder i detailbranchen – bl.a. Stark, Silvan, Tæppeland m.fl.

Peder Ahrens’ ansvarsområder:

 • Procesansvarlig for tilrettelæggelse af produktionsplaner og opgaver ved produktion
 • Ansvarlig på interne projekter indenfor journalisering og kodificering
 • Billedbehandling

2003 – 2011: Projektkoordinator SP3 (senere Marketsquare)

Peder Ahrens blev udnævnt til projektkoordinater hos SP3 med ansvar for koordinering af grafiske opgaver til medarbejdere i samarbejde med produktionsledere og kunder.
Peder Ahrens blev procesansvarlig for overholdelse af produktionsplaner, briefing og opgavefordeling.
Samt administration i forbindelse med projekter, samt udarbejdelse af produktionsplaner.

Peder Ahrens’ ansvarsområder:

 • Projektansvarlig for journalisering og kodificering af databaser
 • Udvikling og vedligeholdelse af databaser på superbruger niveau
 • Outsourcing af specialist opgaver til underleverandører
 • Planlægning og afholdelse af kundemøder
 • Ansvarlig for processer med færdiggørelse af tryksager, levering til trykkerier og deltaget ved trykstart
 • Udarbejdelse af produktionsplaner

 


 

Peder Ahrens graphic career in dash – Here, in an English version:

Peder Ahrens has since 1983 to 2011 worked as a graphic designer and project coordinator in the printing, advertising industry.

Peder Ahrens has worked with design and layout and illustration tasks, image manipulation and scanning images for further processing.

Peder Ahrens has worked with all kinds of productions for the printed media from ads to large catalog and magazine productions and later with websites.

 • A skilled IT-won professional who is experienced in Adobe package on PC and Mac
 • A creative, flexible, analytical and conceptual strong graphic
 • A strong developed aesthetic sense, adhere to deadlines and have visibility.
 • Service-minded and puts the customer
 • Mastered communicating creative ideas for customers and partners
 • Energetic, perfectionist and humorous colleague who does not fear challenges when creativity and innovation put to the test
 • A graphic “problem solver” and “exit”, which has experience in all aspects of graphic production

Here, Peder Ahrens at a glance:

1983 – 1984: EFG base year – Graphic. Roskilde Technical School

At the Technical School of Roskilde on the graphic line was Peder Ahrens introduced and are familiar with several different disciplines, such as book covers, photo, repro photo, repro copy, typography and printing techniques.

1984 – 1987: Apprenticeship as Repro photographer at Cromoscan – Køhn Group A/S

In 1984 started Peder Ahrens apprenticeship as repro photographer with his teacher Per Køhn in his repro concern. Here was Peder Ahrens apprentice for 3 years.

Here learned Peder Ahrens graphic arts and especially the following disciplines:

 • Scan color and black-and-white photos and illustrations
 • Image processing, layout and assembly of various publications

1987 – 1988: Intermediate repro photographer at Cromoscan – Køhn Group A/S

After completing his apprenticeship continued Peder Ahrens at Køhn Group which trained repro photographer a year.
Peder Ahrens job was here with:

 • Responsibility for own productions
 • Scan color and black-and-white photos and illustrations
 • Work on data systems with image processing, layout and assembly of various publications

1988 – 1993: Repro photographer and graphic plan with Multi Scan A/S

In 1988 the Peder Ahrens to work in the repro company Multiscan in Albertslund, owned by Erik Pedersen. Here came Peder Ahrens started quickly learn new customers to know and received several assignments in production with more responsibility.

Peder Ahrens job was here with:

 • Scan color and black-and-white photos and illustrations
 • Image processing and layout and assembly of various publications
 • Design work for his colleagues in production
 • Co-responsible with respect to the start of Multiscans new department Multi Team in Herstedvang with the implementation of new technology with computerized graphical output of data facility Cromacom, with the following tasks:
 • Work on data systems with image processing, layout and assembly of various publications including Photoshop
 • Organization of production and processing

1993 – 1996: Project Coordinator, Vedel Reproduction A/S

In 1993, Peder Ahrens headhunted for repro company Vedel Reproduction, which is owned by Arly Vedel.
Here was Peder Ahrens responsibility as project focused on organizing the graphic production.
Vedel Reproduction is ISO-certified, so there was a lot of exciting initiatives to meet the stipulated iso standards throughout the graphic production flow.
Peder Ahrens was here introduced to the company’s customers from the advertising industry, and got great contact surface for part of the large and well-known advertising agencies such as BBDO, Y & R, Ted Bates, Saatchi & Saatchi, etc.

Peder Ahrens responsibilities:

 • Process Responsible for the organization of production plans and tasks by production
 • Responsible to internal projects within journaling and codification
 • Maintenance of databases on superuser level
 • Coordination of tasks to graphic designers in cooperation with production managers
 • Start-up meetings with clients and briefing during the course of the production

1996 – 2003: Graphics, SP3 A/S

In 1996, Peder Ahrens offered a position as a graphic artist in the newly established company SP3, which was owned by Bjorn Andersson – an energetic entrepreneur and a skilled merchant in the industry. The company has for many years experienced a tremendous growth and has developed many good initiatives.
Customers who Peder Ahrens got acquainted with were mainly large chains in the retail industry – including Stark, Silvan, Tæppeland etc.

Peder Ahrens responsibilities:

 • Process Responsible for the organization of production plans and tasks by production
 • Responsible to internal projects within journaling and codification
 • Image processing

2003 – 2011: Project Coordinator (SP3 later Marketsquare)

Peder Ahrens was appointed project coordinates with SP3 responsible for coordination of graphical tasks to employees in cooperation with production managers and customers.
Peder Ahrens was the process responsible for compliance with production plans, briefing and distribution of tasks.
And administration of the projects and the preparation of production plans.

Peder Ahrens responsibilities:

 • Project manager for journaling and consolidation of databases
 • Development and maintenance of databases on superuser level
 • Outsourcing of specialist tasks to subcontractors
 • Planning and organizing client meetings
 • Responsible for processes with completion of printed materials, supplies for printers and participated at press time
 • Preparation of production plans