Fotografier af Peder Ahrens

Ifølge Peder Ahrens giver fotografiet muligheden for at fortælle en anden, alternativ og mere detaljeret historie – end blot et Eiffeltårn på afstand. Derfor trækker Peder Ahrens med det samme sit kamera frem, nar han spotter et godt motiv i en spændende og anderledes vinkel. For Peder Ahrens er det nervepirrende og forunderlige ved fotografi at finde den gode historie i motivet.

Ifølge Peder Ahrens er der eksempelvis rigtig mange spændende detaljer på en gammel eller historisk bygning. Tænk for eksempel på vores skønne og historiske købstad København med de mange spir på tagene. Her tager Peder Ahrens ofte ”close up” fotos af bygninger for netop at fange en spændende detalje og lade sig inddrage i dennes historie.

Peder Ahrens. “Stop op, når motivet viser sig og følg din intuition”

Peder Ahrens har med sit lille, digitale kamera – og nu også med sin mobiltelefon – taget flere billeder rundt omkring på sine ture og ferier. For Peder Ahrens handler det om at stoppe op, når motivet viser sig og bruge sin intuition. Når Peder Ahrens har motivet i søgeren, udforsker han kameraets muligheder indenfor søgerens ramme.

Da Peder Ahrens startede med at fotografere, var det med et spejlrefleks kamera af mærket Ricoh. Det er blevet til en del ruller film gennem årene. Gennem sin tid i sit professionelle virke i den grafiske branche har Peder Ahrens samarbejdet med en del fotografer og Peder Ahrens har på den måde, i fotoateliererne, kunne følge med i kameraernes udvikling – fra kameraer med filmhuse og nu til at have et bagstykke, der fanger motiverne. Specielt er Peder Ahrens blevet opmærksom på, at den nye teknologi sagtens kan hamle op med det gamle fotografiske håndværk i mørkekamre og lugten af fremkalder.

Peder Ahrens om efterbehandling af billederne

Photoshop er fotografens værktøj, når billederne skal efterbehandles. Peder Ahrens har behandlet mange billeder i sin tid. Han startede med at litografere og retouchere billederne på traditionel vis og senere på det elektroniske billedbehandlingsanlæg Cromacom System.

Da Macintosh Apple kom på markedet og blev en del af den grafiske maskinpark, var Peder Ahrens med på nogle af de første versioner af Photoshop. Her var Peder Ahrens – med sin faglige ekspertise indenfor reprofoto og retouchering – manden der klargjorde billederne til trykte medier såsom aviser og magasiner. Peder Ahrens fik også her gjort brug af sine kreative evner særligt i forbindelse med layout og opsætning af magasiner.

I takt med at den grafiske branche blev mere og mere digital-orienteret, blev også Peder Ahrens fagligt og kreativt udfordret med at ’lay-oute’ hjemmesider som en del af hans kunders grafiske kommunikation af budskaber. Billederne her i Peder Ahrens portfolio er dog ikke efterbehandlet, fordi Peder Ahrens har et ønske om at gengive billederne med deres autentiske udtryk ud fra de lysforhold, der har været til stede ved motivets indfangelse i kameraets søger.

God fornøjelse – Peder Ahrens


Photographs by Peder Ahrens

According to Peder Ahrens gives the photo opportunity to tell another alternative and more detailed history – than just a Eiffel Tower in distance. Therefore pulls Peder Ahrens immediately his camera out when he sees a good motive for an exciting and different angle. For Peder Ahrens is thrilling and marvelous at the photograph to find a good story in the subject.

According to Peder Ahrens for example, has many interesting details on an old or historic building. Think for example of our beautiful and historic market town of Copenhagen with the many spiers on the roofs. Here takes Peder Ahrens often “close up” photos of buildings just to catch a thrilling detail and get involved in its history.

Peder Ahrens “Stop up when the subject turns and follow your intuition”

Peder Ahrens has with his small digital camera – and now with his cell phone – taken several pictures around on his trips and vacations. Peder Ahrens is about to stop when the subject turns and use his intuition. When Peder Ahrens has the subject in the viewfinder, he explores the camera’s possibilities within the finder frame.

When Peder Ahrens started shooting, it was with a SLR camera of the brand Ricoh. It has become rolls of film over the years. Throughout his time in his professional career in the printing industry have Peder Ahrens worked with some photographers and Peder Ahrens has on the way in photo studios, could keep up with the cameras development – from cameras with movie houses and now to have a backing that catch motives. Especially Peder Ahrens is aware that the new technology can easily catch up with the old photographic craft in darkrooms and the smell of the developer.

Peder Ahrens about finishing of the images

Photoshop is the photographer’s tool when images should be treated. Peder Ahrens has treated many pictures in his time. Peder Ahrens started to retouch the pictures in a traditional way and later on the electronic imaging systems Cromacom System.

When Macintosh Apple entered the market and became a part of the graphic machine park, was Peder Ahrens with some of the first versions of Photoshop. Here was Peder Ahrens – with its professional expertise in repro photography and retouching – the man who prepared the images for printed media such as newspapers and magazines. Peder Ahrens was also here made use of its creative skills particularly in connection with the layout and configuration of magazines.

As the printing industry became more and more digital-oriented, was also Peder Ahrens professionally and creatively challenged with designing websites as part of his clients’ graphic communication. The pictures here Peder Ahrens portfolio is not retreated because Peder Ahrens has a desire to reproduce the images with their authentic expression based on the lighting conditions that have been present at the subject’s capture in the camera’s viewfinder.

Enjoy – Peder Ahrens